การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (SI)

สมัครเข้าร่วมเพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เครื่องจักกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (SI)

เข้าร่วมโครงการ »

การพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม Trainning/สัมนา

สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (HR Development)

เข้าร่วมโครงการ »

พัฒนา Startup ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

(330) 533-9253

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา Startup ให้เป็นผู้ประกอบการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

เข้าร่วมโครงการ »

ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

310-734-7094

สมัครเข้าร่วมพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

เข้าร่วมโครงการ »เกี่ยวกับเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE สถาบันไทย-เยอรมัน)โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติความเป็นมาของโครงการ

About Us

กลไกหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม

CoRE Driven

รูปแบบการบริหารโครงการ

CoRE Hubศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

Center of Robotics Excell : CoRE

การดำเนินการเพื่อรับรองสิทธิประโยชน์ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง(มาตรา 12)

..........

มาตรการต่าง ๆ

.........กิจกรรม CoRE

SI Designer

เพื่อพัฒนานักวิชาการ หรือบุคลากรในสถานประกอบการ ผู้มีประสบการณ์พื้นฐานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นในภาคอุตสาหกรรม

SI Warrior

เพื่อพัฒนาผู้สนใจ หรือบุคลาการในสถานประกอบการ ผู้มีประสบการณ์พื้นฐานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้เป็นผู้มีทักษะด้านการสร้าง ประกอบ ติดตั้งและบูรณาการระบบอัตโนมัติ

Start Up

บ่มเพาะ Startup ให้ผู้ประกอบการด้านการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมิ

Industrial Prototype

พัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Prototype) ให้กับผู้ประกอบการ System Intergrator และ Automation Machine Builder รวมทั้งผลักดันไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

Center of Robotics Excell : CoRE

สถาบันไทย-เยอรมัน

Thai-German Institute

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Electrical And Electronics Institute

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Prince of Songkla University

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University

มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

King Mongkut's University of Technology Thonburi

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Panyapiwat Institute of Management

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Rajamangala University of Technology Lanna

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

MTEC a member of NSTDA

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

Rajamangala University of Technology Isan KhonKaen Campus

ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560.

Contact Us

ติดต่อสอบถาม.


business 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

phone (038)215-033, (038)930-100

print (038)215-033, (038)930-100