25.02.2019.
Witamy na stronie Pegas Sp. z o.o.
 


PRODUCENT PUNKTÓW, STACJI ORAZ SYSTEMÓW NAWANIANIA GAZU ZIEMNEGO

 
PEGAS
 
 ISO

Numer KRS: 0000037072 S±d Rejonowy dla m.st. Warszawy XXI Wydzia³ Gospodarczy
Wysoko¶æ kapita³u zak³adowego Spó³ki: 50 000 PLN;
NIP: 118-00-18-113; REGON: 008165605

 LOGO